ระดับการซูม  
9  แสดงหน้าต่าง ชื่อสายทาง

ระบบฐานข้อมูลโครงข่ายถนน อบจ.สงขลา

  
  

ทะเบียนสายทาง

รหัส ชื่อสายทาง หมายเหตุ

Google Street View

ไม่สามารถแสดง Google Street View ได้

สรุปจำนวนสายทางแต่ละอำเภอในความรับผิดชอบของ  อบจ.สงขลา

ที่ อำเภอ สาย
ทาง
คอน
กรีต
ลาด
ยาง
ลูก
รัง
รวม
พิกัด

ระยะทาง
Km  (หากเป็น poligon จะเป็นขนาดความยาวโดยรอบ)
พื้นที่
m2 (หาร 1000000 จะได้ เท่ากับหน่วย km2)
วัตถุประสงค์ของระบบ
  1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงข่ายถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
  2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โครงข่ายถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

สรุปข้อมูลสายทาง
  1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการลงทะเบียนถนนเป็นทางหลวงท้องถิ่นแล้วจำนวน 213 สายทาง พื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา
  2. รหัสสายทาง สข.ถ. 1-0129 บ.ขุนทอง-บ.นาทับ, สข.ถ. 1-0167 บ.สำนักแต้ว-บ.คลองยน, สข.ถ. 1-0200 บ.ปลักคุย-หน้ามัสยิดบ้านป่างาม ทช. โอนให้ อปท.
  3. รหัสสายทาง สข.ถ. 1-0176 บ.ปากจ่า-บ.ท่าหยี ลงทะเบียนซ้ำ ทช.

คู่มือการใช้งานระบบ
  1. คลิกภาพ  เพื่อแสดงคู่มือการใช้งานระบบ
  2. ออกแบบและพัฒนาระบบ : นายอารี มะโซะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  3. ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ : areemasoh2526@gmail.com
อ.เมืองสงขลา
อ.บางกล่ำ
อ.จะนะ
อ.หาดใหญ่
อ.คลองหอยโข่ง
อ.ควนเนียง
อ.กระแสสินธุ์
อ.นาหม่อม
อ.นาทวี
อ.ระโนด
อ.รัตภูมิ
อ.สะบ้าย้อย
อ.สะเดา
อ.สทิงพระ
อ.สิงหนคร
อ.เทพา