ระดับการซูม   
9  : อำเภอ
16 อำเภอ

ระบบฐานข้อมูลหมู่บ้าน จังหวัดสงขลา

ขอบเขตจังหวัด  ขอบเขตอำเภอ
ขอบเขตตำบล  ที่ตั้ง อปท.
ที่ตั้ง หมู่บ้าน

ค้นหาหมู่บ้าน

ผลการค้นหา

# ชื่อหมู่บ้าน ซูม

วัตถุประสงค์ของระบบ
 1. เพื่อแสดงขอบเขตจังหวัด ขอบเขตอำเภอ ขอบเขตตำบล พร้อมป้ายชื่อกำกับ จังหวัดสงขลา
 2. เพื่อแสดงที่ตั้งองค์กรปกครองส่วนถิ่น พร้อมรายละเอียด จังหวัดสงขลา
 3. เพื่อแสดงที่ตั้งหมู่บ้าน จังหวัดสงขลา
 4. เพื่อค้นหาชื่อหมู่บ้าน จังหวัดสงขลา ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 5. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้าน GIS จังหวัดสงขลา ที่ถูกต้องและทันสมัย

ข้อมูลสรุป
  จังหวัดสงขลามี 16 อำเภอ 127 ตำบล 141 อปท. หมู่บ้าน

คำแนะนำการใช้งานระบบ
 1. มุมมองแผนที่
  - ค่าเริ่มต้น แสดงแผนที่ถนน
  - แผนที่ แสดงแผนที่ถนน+ป้ายกำกับ
  - ดาวเทียม แสดงภาพจากดาวเทียม+ป้ายกำกับ
 2. ซูมเข้า (+) ซูมออก (-) หรือ Mouse Scroll Bar
 3. คลิก Marker เพื่อแสดงรายละเอียด