ความเข้มแสง 
100 %
 เครื่องหมาย 

ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดสงขลา

ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ.2559
ผังเมืองรวมชุมชนกำแพงเพชร-นาสีทอง พ.ศ.2558
ผังเมืองรวมชุมชนพะตง-พังลา พ.ศ.2556
ผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ำลึก พ.ศ.2548
ผังเมืองรวมเมืองสงขลา พ.ศ.2540
ผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ พ.ศ.2543
ขอบเขตจังหวัด  ขอบเขตอำเภอ
ขอบเขตตำบล  ที่ตั้ง อปท.

คำอธิบาย

1.เขตสีชมพู ที่ดินประเภทชุมชน 
2.เขตสีม่วง ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
3.เขตสีเขียว ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
4.เขตสีเขียวอ่อน ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
5.เขตสีฟ้า ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ของระบบ
  1. เพื่อแสดงแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม
    ที่มีผลบังคับใช้ในจังหวัดสงขลา
  2. เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ
    ในเขตผังเมืองรวม
  3. เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการใช้ประโยขน์ที่ดินได้ด้วยตนเอง

คู่มือการใช้งานระบบ
  1. คลิกภาพ  เพื่อแสดงคู่มือการใช้งานระบบ
  2. ออกแบบและพัฒนาระบบ : นายอารี มะโซะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  3. ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ : areemasoh2526@gmail.com