www.solah-gis.com แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำหรับตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวม จ.สงขลา