FingerPrint Processing
ระบบตรวจสอบสแกนนิ้วมือ @ FingerPrint Check System
   ล้างค่า
ไม่พบข้อมูล ! กรุณาตรวจสอบเงือนไขการค้นหาให้ถูกต้องอีกครั้ง
# ชื่อ-สกุล วันที่ เข้า ออก มาปฏิบัติราชการ ไม่มาปฏิบัติราชการ หมายเหตุ
มาปกติ มาสาย ออกก่อน ไม่สแกนเข้า ไม่สแกนออก ไปราชการ ลา ขาด